We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
  • กองทุนประกันวินาศภัย เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัยเมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันวินาศภัยมั่นคง ยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขัน
พันธกิจ
  • เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย และการประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัย
  • บริหารเงินกองทุน ให้มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัย
  • มีความพร้อมในการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ