We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ITA


ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

(1)  คู่มือประชุมทางไกลสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย
(2)   คู่มือการปฏิบัติงานการขอข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) กองทุนประกันวินาศภัย
(3)   คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีกองทุนประกันวินาศภัย ถูกแอบอ้างชื่อในสื่อดิจิทัล


แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด


(1)    คู่มือการใช้งานระบบบันทึกเงินนำส่งตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 58 (ค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ)
(2)    คู่มือการใช้งานระบบบันทึกเงินนำส่งตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 80/3
(3)    คู่มือการใช้งานระบบบันทึกนำส่งเงินตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 111


แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่   ส่วนงานที่รับผิดชอบ   E-Service One Stop Service
(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า   "ไม่มีค่าธรรมเนียม")
(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567 

กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว

แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง    
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ    
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ    
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)    
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก    
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก    
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา 
(12) วันสิ้นสุดสัญญา


เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย    
(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)    
(3) ปัญหา / อุปสรรค    
(4) ข้อเสนอแนะ

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย    
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง    
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)    
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ    
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)    
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก    
(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก    
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา    
(12) วันสิ้นสุดสัญญา


เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้    
(1) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ  
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง  
(4) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย  
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง


เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติอนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” 

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
(2) การให้บริการและระบบ E-Service
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
(2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ
(4) ระยะเวลา

แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน