We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ
กองทุนประกันวินาศภัย ได้มีการพิจารณารับรองมูลหนี้รอการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2567

กองทุนประกันวินาศภัย ได้มีการพิจารณารับรองมูลหนี้รอการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีรายชื่อบริษัท ดังนี้

1. บจ. เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำนวน 55 คำขอ  
2.   บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย จำนวน  47 คำขอ
3. บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 1,621 คำขอ (จำนวน 2,422 กรมธรรม์)
4. บมจ. เดอะ วัน ประกันภัย จำนวน 1,503 คำขอ (จำนวน 2,063 กรมธรรม์)
5. บมจ. ไทยประกันภัย จำนวน 1,016 คำขอ (จำนวน 1,030 กรมธรรม์)
6. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1,582 คำขอ (จำนวน 1,598 กรมธรรม์)

รวมการรับรองมูลหนี้รอการจ่ายเงินรอบเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 5,824 คำขอ (จำนวน 7,113 กรมธรรม์)

การเข้าชม : 0