We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีตรวจสอบหลักฐา

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคำทวงหนี้เบื้องต้น

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 0