We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ ๒๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อบุคคลภายในที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกองทุนประกันวินาศภัย โครงการเร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี้และการดำเนินงานชำระบัญชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย 23-2566.pdf

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 0