We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณี ปฏิบัติงานด้

pakad-akn-13-2566.pdf

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 0