We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ที่ 8/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรณีตรวจสอบหลักฐานฯ

parkard 8.pdf

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 0