We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ ๔ / ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการเร่งรัดการพิจารณาคำทวงหนี้และการดำเนินงานชำระบัญชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนบริหารทั่วไป งานบัญชี การเงิน และบริหารเงินลงทุน

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 1