วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตปะกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

อ่านต่อ

การจัดตั้งกองทุน

จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

อ่านต่อ

บทบาทและหน้าที่

เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อ่านต่อ

กองทุนประกันวินาศภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

  • January 8th, 2018

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ 1472/2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 5/2560 เรื่องให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับเงินส่วนที่เหลือต่อกองทุนประกันวินาศภัย

  • December 22nd, 2017

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 1472/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย……(กดเพื่อดูประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร

  • December 12th, 2017

ตามที่กองทุนประกันวินาศภัยได้มีประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน….กดเพื่ออ่านประกาศฯ