วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตปะกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

อ่านต่อ

การจัดตั้งกองทุน

จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

อ่านต่อ

บทบาทและหน้าที่

เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อ่านต่อ

กองทุนประกันวินาศภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

  • January 14th, 2019

กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการ  ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ”  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน […]