วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตปะกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

อ่านต่อ

การจัดตั้งกองทุน

จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

อ่านต่อ

บทบาทและหน้าที่

เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อ่านต่อ

กองทุนประกันวินาศภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนประกันวินาศภัย จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “ ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

  • January 18th, 2019

กองทุนประกันวินาศภัย    จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม       “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “  ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม     อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ     ในวันเสาร์ที่ […]

โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

  • January 18th, 2019

กองทุนประกันวินาศภัย ได้จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กก่อนเกณฑ์และคณะครู เพื่อสร้างแรงผลักดันและเป็นกำลังใจแก่คณะครูและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

โครงการ ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

  • January 14th, 2019

กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการ  ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ”  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน […]

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!

  • November 5th, 2018

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!(กดเพื่อดูรายชื่อ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • September 28th, 2018

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่องให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • September 19th, 2018

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยประจำปี 2561 ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • September 13th, 2018

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561……(กดเพื่ออ่านประกาศ)