We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ย้อนกลับ
ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ ๓ / ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ด้านการชำระบัญชีของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด
การเข้าชม : 0