วิสัยทัศน์

  • เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศัยให้ยั่งยืน

พันธกิจ

  • เสริมสร้างความเชื่อมั่นการประกันวินาศภัยของประชาชน
  • เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของการประกันวินาศัย
  • คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันด้านการประกันวินาศภัย
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ