-ภาพกิจกรรมกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2558

-ภาพกิจกรรมกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2557

-ภาพกิจกรรมกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2556

-ภาพกิจกรรมกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2555