Uncategorized

ประกาศให้เจ้าหนี้ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี

กดเพื่อดูประกาศ เรื่องให้เจ้าหนี้ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี

-แบบฟอร์มคำทวงหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-แบบฟอร์มคำทวงหนี้ทั่วไป บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-หลักฐาน เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี

-ที่ตั้งสำนักงาน คปภ.ภาค และจังหวัดสำหรับติดต่อเพื่อยื่นคำทวงหนี้

-คำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2560 เรื่องการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

By |September 5th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศเลิกบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กดเพื่อดูประกาศเลิกบริษัทสัจจะประกันภัย

By |September 5th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล กดเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมบังคับคดีและอยู่ระหว่างรอเอกสารจากกรมบังคับคดี จำนวน 24 ราย

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมบังคับคดีและอยู่ระหว่างรอเอกสารจากกรมบังคับคดี จำนวน 24 ราย กดเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อท่านได้ กรุณาติดต่อกองทุนด่วน!!!

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อท่านได้ กรุณาติดต่อกองทุนด่วน!!! กดเพื่อดาวน์โหลด

By |April 28th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาติดต่อกลับมายังกองทุนด่วน!!!

กองทุนประกันวินาศภัย ได้ดำเนินการส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้ยืนยันสิทธิสำหรับรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหนี้บางส่วนไม่สามารถติดต่อได้ (จดหมายตีกลับ) ขอให้ท่านติดต่อกลับกองทุนด่วน!!! รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อท่านได้ กดเพื่อ Download!!!!

By |April 11th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

คำขอรับชำระหนี้ บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมติอนุมัติจ่ายเงินจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1/2560

ในการดำเนินงานลำดับต่อไป เจ้าหนี้จะได้รับจดหมายแจ้งจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับจากกองทุนพร้อมแบบฟอร์มคำขอรับเงิน ให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วส่งกลับมายังที่ทำการกองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตรวจสอบรายชื่อกดเพื่อดาวน์โหลด

By |February 15th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

รายชื่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้

กองทุนประกันวินาศภัยได้ดำเนินการส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปรากฎว่ามีจดหมายที่ไม่สามารถส่งถึงเจ้าหนี้ได้ปรากฏรายชื่อดังนี้กดเพื่อดาวน์โหลด

By |February 14th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

คำขอรับชำระหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ผ่านมติอนุมัติจ่ายเงินจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1/2560

ในการดำเนินงานลำดับต่อไป เจ้าหนี้จะได้รับจดหมายแจ้งจำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับจากกองทุนพร้อมแบบฟอร์มคำขอรับเงิน ให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วส่งกลับมายังที่ทำการกองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
1. รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ยื่นคำขอไว้ต่อกองทุนและกรมบังคับคดี ที่ผ่านมติอนุมัติจ่ายเงินจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดที่นี้

2. รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ยื่นคำขอไว้เฉพาะกองทุนเท่านั้น ที่ผ่านมติอนุมัติจ่ายเงินจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดที่นี้

By |January 26th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานกองทุนประกันวินาศภัย

กองทุนประกันวินาศภัยจะย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานกองทุน จากอาคารสำนักงาน คปภ. ไปยังอาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยขอแจ้งสถานที่ติดต่อใหม่ดังนี้ กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2791-1444

By |January 19th, 2017|Uncategorized|0 Comments|