Uncategorized

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 5/2560 เรื่องให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับเงินส่วนที่เหลือต่อกองทุนประกันวินาศภัย

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 1472/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย……(กดเพื่อดูประกาศ)

By |December 22nd, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่ 2/2560

เรื่อง ให้เจ้าหนี้ของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ 395/2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กดเพื่อดูประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่2-2560

By |November 3rd, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่ 3/2560 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงานของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 รายการ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กดเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบเสนอราค

By |October 25th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงานของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 รายการ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กดเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบเสนอราคา

By |September 14th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศให้เจ้าหนี้ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี

กดเพื่อดูประกาศ เรื่องให้เจ้าหนี้ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี

-แบบฟอร์มคำทวงหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-แบบฟอร์มคำทวงหนี้ทั่วไป บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-หลักฐาน เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี

-ที่ตั้งสำนักงาน คปภ.ภาค และจังหวัดสำหรับติดต่อเพื่อยื่นคำทวงหนี้

-คำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2560 เรื่องการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

By |September 5th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศเลิกบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กดเพื่อดูประกาศเลิกบริษัทสัจจะประกันภัย

By |September 5th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล กดเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมบังคับคดีและอยู่ระหว่างรอเอกสารจากกรมบังคับคดี จำนวน 24 ราย

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนประกันวินาศภัยต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมบังคับคดีและอยู่ระหว่างรอเอกสารจากกรมบังคับคดี จำนวน 24 ราย กดเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อท่านได้ กรุณาติดต่อกองทุนด่วน!!!

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อท่านได้ กรุณาติดต่อกองทุนด่วน!!! กดเพื่อดาวน์โหลด

By |April 28th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาติดต่อกลับมายังกองทุนด่วน!!!

กองทุนประกันวินาศภัย ได้ดำเนินการส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้ยืนยันสิทธิสำหรับรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหนี้บางส่วนไม่สามารถติดต่อได้ (จดหมายตีกลับ) ขอให้ท่านติดต่อกลับกองทุนด่วน!!! รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ ประกันภัย จำกัด ที่กองทุนไม่สามารถติดต่อท่านได้ กดเพื่อ Download!!!!

By |April 11th, 2017|Uncategorized|0 Comments|