Uncategorized

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา….กดเพื่ออ่านประกาศ

By |August 17th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

ตามที่ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

กองทุนประกันวินาศภัยรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (กดเพื่อดูประกาศและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร)

By |February 13th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ 1472/2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |January 8th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 5/2560 เรื่องให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับเงินส่วนที่เหลือต่อกองทุนประกันวินาศภัย

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 1472/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย……(กดเพื่อดูประกาศ)

By |December 22nd, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร

ตามที่กองทุนประกันวินาศภัยได้มีประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน….กดเพื่ออ่านประกาศฯ

By |December 12th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรายขื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ตามที่กองทุนประกันวินาศภัยได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน……..กดเพื่อดูประกาศ

By |November 28th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่ 2/2560

เรื่อง ให้เจ้าหนี้ของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ 395/2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กดเพื่อดูประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่2-2560

By |November 3rd, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่ 3/2560 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงานของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 รายการ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กดเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบเสนอราค

By |October 25th, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงานของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 รายการ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กดเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบเสนอราคา

By |September 14th, 2017|Uncategorized|0 Comments|