Uncategorized

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!(กดเพื่อดูรายชื่อ)

By |November 5th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย

ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561…(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |October 24th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 4/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยมีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย อาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยการรับสมัคร วิธีการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2553….(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |October 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่องให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยประจำปี 2561 ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 13th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน นั้น……กดเพื่ออ่านประกาศ

By |September 7th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ตามที่ได้มีประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสม้ครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน นั้น……..กดเพื่ออ่านประกาศ

By |September 6th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามที่กองทุนประกันวินาศภัยได้มีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคลตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำแองทุนประกันวินาศภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 อัตรา……กดเพื่ออ่านประกาศ

By |August 29th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรายบุคคล (เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน) จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานพิจารณาคำขอรับชำระหนี้….กดเพื่ออ่านประกาศ

By |August 27th, 2018|Uncategorized|0 Comments|