admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 41 entries.

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควร… (กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |December 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!(กดเพื่อดูรายชื่อ)

By |November 5th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่องให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยประจำปี 2561 ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 13th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

ตามที่ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ 1472/2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |January 8th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 5/2560 เรื่องให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับเงินส่วนที่เหลือต่อกองทุนประกันวินาศภัย

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 1472/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย……(กดเพื่อดูประกาศ)

By |December 22nd, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่ 2/2560

เรื่อง ให้เจ้าหนี้ของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ 395/2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 กดเพื่อดูประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่2-2560

By |November 3rd, 2017|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยที่ 3/2560 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุและเครื่องใช้สำนักงานของ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 รายการ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 กดเพื่อดาวน์โหลดประกาศและใบเสนอราค

By |October 25th, 2017|Uncategorized|0 Comments|