admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 24 entries.

แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2562

แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2562

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี (2561 – 2565 )

แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี (2561 – 2565 )

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

โครงการ ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการ  ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ”  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน ให้มีทัศนะคติที่ดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับทิศทาง บทบาท และมาตรการดำเนินการต่างๆของกองทุนประกันวินาศภัย ให้ไปถึงสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควร… (กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |December 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!

รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!(กดเพื่อดูรายชื่อ)

By |November 5th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่องให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้บริษัทเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยประจำปี 2561 ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 13th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

ตามที่ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ 1472/2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |January 8th, 2018|Uncategorized|0 Comments|