วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันวินาศภัย

“กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

 

การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย

  • จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
  • กองทุนประกันวินาศภัยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุน

เงินของกองทุนประกันวินาศภัยประกอบด้วย

  • เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของสำนักงาน คปภ.
  • เงินที่ได้รับตามมาตรา 58 (ค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความ)
  • เงินที่ได้รับตามมาตรา 80/3
  • เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 80/4
  • เงินค่าปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายฯ แล้ว
  • เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้
  • ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
  • เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

panpage6

100675
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
296
751
88779
1423
6441
100675

Server Time: 2020-07-08 21:11:02