กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สคบ. ในชื่อ คลินิก สคบ.[…]