กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมบรรยายในหลักสูตรการอบรม ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ อาสาสมัครประกันภัยใหม่ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562 …[…]