กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมงาน “โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562” …[…]