ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำข้อมูลเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ” จำนวน 3 อัตรา…(กดเพื่ออ่านประกาศ)