ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ…..(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)