กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการ  ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ”  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน ให้มีทัศนะคติที่ดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับทิศทาง บทบาท และมาตรการดำเนินการต่างๆของกองทุนประกันวินาศภัย ให้ไปถึงสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน