ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยมีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย อาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยการรับสมัคร วิธีการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2553….(กดเพื่ออ่านประกาศ)