ตามที่ได้มีประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน นั้น…...กดเพื่ออ่านประกาศ