ตามที่ได้มีประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสม้ครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน นั้น……..กดเพื่ออ่านประกาศ