ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการรายบุคคล (เจ้าหน้าที่พิจารณาค่าสินไหมทดแทน) จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานพิจารณาคำขอรับชำระหนี้….กดเพื่ออ่านประกาศ