-โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD)

-การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาประเมินผลการปฏิบัตงานผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1/2560

-การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคำขอรับชะระหนี้ของกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2/2560